Hassetsu-VergleichHassetsu-Vergleich (Einzelbilder)
click to select
Ashibumi - Dozukuri - Yugamae - Uchiokoshi - Hikiwake - Kai - Hanare - Zanshin
zurück zur Hassetsu-Animation

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen (ANKF)

1.Hassetsu

Ashibumi

(footing)

next Hassetsu
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

2.Hassetsu

Dozukuri

(forming the torso)

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

3.Hassetsu

Yugamae

(readying the bow:
Torikake, Tenouchi, Monomi)

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryuInsai-ha)

Shomen

4.Hassetsu

Uchiokoshi

(raising the bow)

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

5.Hassetsu

(animation)

Hikiwake

(drawing apart)

Daisan (Shomen only)
Sanbun No Ni (Shamen only)
next Hassetsu
previous Hassetsu
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

part of Hikiwake

-

Daisan

(part of Hikiwake)
Shomen only!

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

part of Hikiwake

-

Sanbun No Ni

(part of Hikiwake)
Shamen only!

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

6.Hassetsu

Kai

(full draw)
Tsumeai - Nobiai - Yagoro

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

7.Hassetsu

(animation)

Hanare

(release)

next
previous
back to top

Shamen (Heki ryu Insai-ha)

Shomen

8.Hassetsu

Zanshin

(remaining form and spirit)

previous
back to top

© copyright 1997 by B. Lemke, St.Bertram und J. Haubner

[Kyudo] [Was ist Kyudo?] [Geschichte] [Stilrichtungen] [Heki] [Shomen] [Hassetsu-Vergleich] [Schießformen] [Ausrüstung] [Dojo] [Kyudolexikon] [Literatur] [Links] [downloads] [Impressum]